4x bubliny od Bortolin Alessandro

Dostal se mi do rukou degusta?ní set ?ty? r?zných bublin od Azienda Agricola Bortolin Alessandro (web). Jsme v rodinném podniku sídlícím v Santo Stefano na okraji Valdobbiadene a ?e? tak bude o proseccu, ze srdce jeho produkce a tamních dost efektních …

Bianco di Ampeleia a pozvánka na Družstvo

Jedním ze zajímav?jších vín, a lahví mimo sí? supermarket? ale z lístku fajn restaurace, které jsem te? v Itálii vypil, bylo Bianco di Ampeleia 2020 (web). Biodynamické Demeter certifikované Toscana Bianco, v drtivé p?evaze z odr?dy Trebbiano dopln?né …

Elegantní Riesling a p?íjemný Silvaner

P?iznám se, že mi to v tomhle po?así moc nemyslí. A spíš než víno, i kdyby to m?l být Riesling nebo n?jaké bubliny, mne láká p?kn? orosená jedenáctka ležák. A studený ?aj :-) Ale že jste to vy, tak poznámky ke dv?ma lahvím dneska odhrnu. V rámci …


Na vrchol s lahví starého pinotu od Judith Beck

Mám rád p?íjemná vinná p?ekvapení. Ostatn? kdo, krom nudných patron?, co cht?jí mít vše vždy nalinkované a v?d?t najisto, ne? Byl jsem v?era na pikniku s kamarády a objevila se tam dost ne?ekaná láhev. Blauburgunder od Judith Beck. O vina?ství jsem tu …

Sv?t vína je zas o n?co chudší…

Bylo jen málo vlivn?jších vinných kritik? a odborník?. A nejde jen o to, že by dlouhá léta úsp?šn? st?ílel body ?i hv?zdi?ky a degusta?ní poznámky. Jeho expertíza ohledn? Burgundska a literatura, kterou k tématu napsal, se stala de-facto standardem …


Olivá? s 99 body, hodnocení a srovnávání

P?ipravuji pro jeden ?asopis ?lánek o bodech, jak fungují sout?že a co (ne)znamenají medaile na lahvích. Vlastn? jsem si u toho uv?domil, že je ob?as odsuzuji asi trochu povýšen?, aniž bych dostate?n? vid?l, jak pro n?koho (i z ?ad zákazník?, nejen …

Ovín?ný zp?t z Itálie

Zp?t z dovolené s rodinou a p?áteli v Itálii a p?ipraven vám op?t dodávat ?lánky o vín? a v?cech okolo :-) Napln?n novými zkušenosti (nedávejte d?tem tu?ákovou majonézu, oblíbí si ji více než ke?up) a zážitky (t?eba že je možné dorazit uondaní v noci …

Dvakrát Champagne Laurent Lequart

Champagne je obrovské, producent? a zna?ek kvanta. A nová jména se stále objevují, ?asto jsou to d?íve jen p?stitelé prodávající hrozny velkým dom?m, kte?í se rozhodli sami p?ipravovat víno. Ale je tam prost? i spousta menších vina??, jejichž vína …


Výborná Frankovka od Mádla a drahá domácí vína

M?l jsem v?era sraz s kamarádem žijícím v Japonsku, který je te? na pár týdn? zp?t v ?R. Je to velký milovník a znalec vína, a p?edstavil mi spoustu skv?lých a u nás (v té dob?, ale u n?kterých platí i dnes) t?žkou dostupných kousk?. Te? obcházel …Martin Waßmer a t?í úrovn? Pinot Noir

O Weingut Martin Waßmer (web) z Bad Krozingen-Schlatt v Bádensku, konkrétn? regionu Markgräflerland mezi ?erným lesem a Rýnem a hranici s Francií (a dole Švýcarskem), jsem se zde zmi?oval p?ed… t?inácti lety. Dost to letí, jen co je pravda. Vina?ství …

Levná cava z trafiky a sherry s vnit?nostmi

Po dlouhé dob? jsem se rozhodl ov??it, a souvislost s pohledem na výpis z ú?tu (viz v?erejší zápisek) to samoz?ejm? nemá, jak si stojí Cristalino. Tedy tak už se jmenovat nesmí, prost? Cava Jaume Serra (web) z Vilanova i la Geltrú. Jedno z vín, co …

Zp?t se Skandinávie a sklenka bio Lansonu

V uplynulých n?kolika dnech jsem si s manželkou a p?áteli ud?lal malou dovolenou ve Švédsku a Finsku. Moc jsem se neochladil, i tahle místa zasáhla vlna horka, p?es den bylo n?kdy i dost vedro a procházet se v Helsinkách ?i Stockholmu v jedenáct ve?er …


Quinta da Romaneira a zdaleka nejen portské

Minulý týden jsem si se zástupcem vina?ství prochutnal n?kolik vín ze sortimentu Quinta da Romaneira (web, dováží Kupmeto), tradi?ního portugalského vina?ství z oblasti Douro a producenta portského. No portského… Romainera oficiáln? existuje od roku …

Otázky a odpov?di o Jižním svahu

Je pozd? a ?íkal jsem si, že dnes se (po hodn? dlouhé dob?) na ?lánek asi vyprdnu, ale nakonec se rozhodl pár ?ádk? sepsat. Je to trochu závislost, p?iznávám. Asi jako pití vína, ale tomu se ?íká alkoholismus a je to mén? spole?ensky akceptované než …

Vlašáky a Sauvignon od Thomase Straky

Dostala se mi do rukou t?i bílá vína od Weingut Thomas Straka (web) z obce Rechnitz. Pomezí st?edního a jižního Burgenlandu, na hranicích s Ma?arskem. Sice Straka, ale rakouský, by? do téhle oblasti p?vodn? d?evorubecká rodina p?išla v osmnáctém …


T?ikrát ryzlinkové bubliny

Miluju bubliny i ryzlinky a když je to dohromady, tak… dost ?asto vlastn? úpln? nadšený nejsem, p?iznám se. I z N?mecka ?i Alsaska a od vina?ství, která d?lají špi?kové ryzlinky, bývají bubliny lepší z jiných (obvykle burgundských) odr?d. A ty …

Ryzlink od Mlýnka a ?ervené Chassagne

Hledání skv?lých ryzlink? nikdy nekon?í! Tentokrát jsem se místo N?mecka mrknul na Moravu. Ale vina? Filip Mlýnek (web), krom ?asu stráveného u Michlovského a obrovských úsp?ch? vina?ství Vola?ík v dob? kdy tam pracoval jako sklepmistr, pracoval …

Kroupy, vedra, nové odr?dy a všichni um?eme

Mrazy v dubnu zasahující k životu se probouzející révu, od ledna sucha a v kv?tnu réva úpln? dehydrovaná, na za?átku ?ervna krupobití následované brutální vlnou horka s absolutními rekordy v m??ené historii a to ješt? nebylo léto, poté další krupobití …


Plani Arche a charakterní vína z Umbrie

Dnes se budeme pohybovat v Itálii, v kraji Umbrie, jen pár kilometr? p?es údolí od starov?kého m?sta Assisi. Elena a Roberto DiFilippo zde provozují podnik Plani Arche (web), rodinné vina?ství se šesti hektary vinic rozprost?enými v šesti r?zných …

Výte?ný Meunier od Pouillona k narozeninám

Ud?lal jsem si k narozeninám radost a otev?el Blanc de Noirs od Champagne R. Pouillon (web), jejich ?istý Meunier Les Châtaigniers 2014 Extra Brut, láhev ?. 345 z celkových 612. O vina?ství jsem tu více psal p?ed ?ty?mi lety, letos v únoru jsem m?l …

Skv?lý základní Riesling od Knewitz?

Degusta?ní poznámky ke všem ochutnaným vín?m, i kdyby to m?lo být fakt jen ve zkratce a hlavní dojem, jsou dost užite?ná v?c. To jste t?eba takhle v restauraci a víte, že n?jaké víno jste chutnali ale nejste si jisti, nakolik vás oslovilo, protože ten …


Anglická apelace, vesmírná réva a Isole & Olena

Opakovan? jsem se tu zmi?oval o šumivých vínech z Anglie (a potažmo Walesu), mám pro n? docela slabost. Psal jsem tu o r?zných novinkách, vina?stvích i jednotlivých lahvích. Anglická šumivka se za poslední dv? dekády posunula ze zajímavosti do vína, …

Katja a Jens Bäder a nejen výborný Riesling

P?ibližn? p?ed rokem jsem tu psal n?co málo o zajímavém rodinném bio vina?ství Bäder (web) z Wendelsheimu v Rheinhessen. V?era jsem m?l poprvé možnost potkat se p?ímo se sympatickými vina?i. Na pozvání dovozce justWINE dorazili Katja a Jens do Prahy …

?ty?ikrát Chardonnay z Kalifornie

Minulý týden jsem tu psal o týdnech kalifornských vín a jedné výte?né lahvi, kterou jsem díky nim vypil. To odpoledne jsem ale ve Vinografu ochutnal ješt? ?ty?i r?zná Chardonnay. Asi nejsem úpln? ten pravý, kdo by je m?l hodnotit. Snažím se být …


Jochen Beurer a charakterní švábská vína

Bývalý BMX šampion, týpek s nápisem „Riesling slut!” (což má hlubší a smutn?jší pozadí, jakkoliv je jinak vtipné a v?bec bych se tomu nebránil) na tri?ku, producent charakterních biodynamických a naturálních švábských vín z vinic nedaleko Stuttgartu, …