Otázky a odpov?di o Jižním svahu

Je pozd? a ?íkal jsem si, že dnes se (po hodn? dlouhé dob?) na ?lánek asi vyprdnu, ale nakonec se rozhodl pár ?ádk? sepsat. Je to trochu závislost, p?iznávám. Asi jako pití vína, ale tomu se ?íká alkoholismus a je to mén? spole?ensky akceptované než …

Vlašáky a Sauvignon od Thomase Straky

Dostala se mi do rukou t?i bílá vína od Weingut Thomas Straka (web) z obce Rechnitz. Pomezí st?edního a jižního Burgenlandu, na hranicích s Ma?arskem. Sice Straka, ale rakouský, by? do téhle oblasti p?vodn? d?evorubecká rodina p?išla v osmnáctém …

T?ikrát ryzlinkové bubliny

Miluju bubliny i ryzlinky a když je to dohromady, tak… dost ?asto vlastn? úpln? nadšený nejsem, p?iznám se. I z N?mecka ?i Alsaska a od vina?ství, která d?lají špi?kové ryzlinky, bývají bubliny lepší z jiných (obvykle burgundských) odr?d. A ty …


Ryzlink od Mlýnka a ?ervené Chassagne

Hledání skv?lých ryzlink? nikdy nekon?í! Tentokrát jsem se místo N?mecka mrknul na Moravu. Ale vina? Filip Mlýnek (web), krom ?asu stráveného u Michlovského a obrovských úsp?ch? vina?ství Vola?ík v dob? kdy tam pracoval jako sklepmistr, pracoval …

Kroupy, vedra, nové odr?dy a všichni um?eme

Mrazy v dubnu zasahující k životu se probouzející révu, od ledna sucha a v kv?tnu réva úpln? dehydrovaná, na za?átku ?ervna krupobití následované brutální vlnou horka s absolutními rekordy v m??ené historii a to ješt? nebylo léto, poté další krupobití …


Plani Arche a charakterní vína z Umbrie

Dnes se budeme pohybovat v Itálii, v kraji Umbrie, jen pár kilometr? p?es údolí od starov?kého m?sta Assisi. Elena a Roberto DiFilippo zde provozují podnik Plani Arche (web), rodinné vina?ství se šesti hektary vinic rozprost?enými v šesti r?zných …

Výte?ný Meunier od Pouillona k narozeninám

Ud?lal jsem si k narozeninám radost a otev?el Blanc de Noirs od Champagne R. Pouillon (web), jejich ?istý Meunier Les Châtaigniers 2014 Extra Brut, láhev ?. 345 z celkových 612. O vina?ství jsem tu více psal p?ed ?ty?mi lety, letos v únoru jsem m?l …

Skv?lý základní Riesling od Knewitz?

Degusta?ní poznámky ke všem ochutnaným vín?m, i kdyby to m?lo být fakt jen ve zkratce a hlavní dojem, jsou dost užite?ná v?c. To jste t?eba takhle v restauraci a víte, že n?jaké víno jste chutnali ale nejste si jisti, nakolik vás oslovilo, protože ten …


Anglická apelace, vesmírná réva a Isole & Olena

Opakovan? jsem se tu zmi?oval o šumivých vínech z Anglie (a potažmo Walesu), mám pro n? docela slabost. Psal jsem tu o r?zných novinkách, vina?stvích i jednotlivých lahvích. Anglická šumivka se za poslední dv? dekády posunula ze zajímavosti do vína, …

Katja a Jens Bäder a nejen výborný Riesling

P?ibližn? p?ed rokem jsem tu psal n?co málo o zajímavém rodinném bio vina?ství Bäder (web) z Wendelsheimu v Rheinhessen. V?era jsem m?l poprvé možnost potkat se p?ímo se sympatickými vina?i. Na pozvání dovozce justWINE dorazili Katja a Jens do Prahy …

?ty?ikrát Chardonnay z Kalifornie

Minulý týden jsem tu psal o týdnech kalifornských vín a jedné výte?né lahvi, kterou jsem díky nim vypil. To odpoledne jsem ale ve Vinografu ochutnal ješt? ?ty?i r?zná Chardonnay. Asi nejsem úpln? ten pravý, kdo by je m?l hodnotit. Snažím se být …


Jochen Beurer a charakterní švábská vína

Bývalý BMX šampion, týpek s nápisem „Riesling slut!” (což má hlubší a smutn?jší pozadí, jakkoliv je jinak vtipné a v?bec bych se tomu nebránil) na tri?ku, producent charakterních biodynamických a naturálních švábských vín z vinic nedaleko Stuttgartu, …

AirBnB vinice, špan?lské výsadby, nejbohatší mezi nápojá?i a Apocalypse Wine

P?i cestách do (nejen) zahrani?í jsem opakovan? využil ubytování skrze AirBnB (a kamarádi provozují milý apartmán v Mikulov?, kdybyste n?kdo m?li cestu tam), párkrát se nám poda?ilo spát na dost fajn ?i netradi?ních místech. Nov? tato služba rozší?ila …

UFO letící sm?rem od Châteauneuf do Kalifornie

Je to jedna z oblíbených perli?ek a nep?íliš užite?ných vinných znalostí. Od roku 1954 platí v Châteauneuf-du-Pape obecní vyhláška, která zakazuje „p?elet, p?istání i vzlet letadel známých jako létající talí?e ?i létající doutníky, nezávisle na jejich …


T?ikrát Cortese / Gavi od Cinzia Bergaglio

Dnes se mrkneme na t?i vína od Azienda Agricola Cinzia Bergaglio (web) z Tassarolo, vina?ství v nabídce Víno pro Vás. Jsme tedy v Piemontu, ve všech p?ípadech p?jde o ?isté Cortese a ve dvou pod prestižní oblíbenou apelací Gavi. O vina?ství jsem se tu …

Crémant z Jury a opulentn?jší Pinot z Mostu

Po delší dob? jsem otev?el základní crémant z Domaine Bénédicte et Stéphane Tissot z Jury, v mnoha uplynulých letech jsem spíš chutnal jejich legendární BBF školený v sudech nebo Indigéne rozkvášený v lahvi moštem slámovky a tedy bez jakéhokoliv …

?ervená z Egeru od doktora Stumpfa

Dnes se zastavíme v Ma?arsku. Poprvé jsem vyzkoušel vína od Stumpf Pincészet. Rodinný podnik založil Dr. János Stumpf, který za?al na po?átku devadesátých let v Egeru pracovat jako léka? na záchrance, ?asto jezdil se sanitkou. K rév? m?l vztah, …


Las Pizarras aneb velká „chladná“ Chile

Nedávno jsem tu psal o srovnáva?ce dvou ro?ník? vlajkové lodi od Viña Errazuriz (web, dováží Kupmeto) a zmi?oval se, že ?asem bude ?e? i o jejich relativn? nové ?ad? prestižních vín zvané Las Pizarras. Dnes tedy slib plním. Vína z téhle ?ady jsem …

Riesling s pozvánkou a další š?avnatý z Frank

Jsem d?v??ivý jedinec. Pokud by mne n?kdy n?kdo cht?l otrávit, sta?í mi poslat lahvi?ku se jménem fajn vina?e a vinice a nejspíš to vypiju… :-) Takhle jsem otev?el a vdechnul „p?edkrm“ a tekutou pozvánku na festival Riesling Rocks po?ádaný vinnými …

Univerzitní aukce, St.Emilion, bio družstevní Champagne a sout?žní úsp?ch B\V vina?ství

P?íští týden se za?nou, skrze auk?ní d?m Christie’s, dražit vína z historického sklepa King’s College v Cambridge. Seznam burgundských producent? je skute?ný crème de la crème – Domaine Roumier, Domaine Coche-Dury, Domaine de la Romanée Conti, Armand …


T?ikrát Jura od Château d'Arlay

Op?t jsem si po?ídil pár lahví z jurského Château d'Arlay (web, na úvodní stránce nádherné ?asosb?rné video s rozb?eskem nad vinicemi a ruinou starého hradu), jednoho z v?bec nejtradi?n?jších a nejstarších producent? ve Francii. Trochu více jsem …

Na sylvánech z Frank

Minulý týden se v Art Restaurant Mánes konala hodn? zajímavé akce s vina?i z Frank zam??ená p?edevším na tamní Silvaner (ale i vína dalších odr?d, by? ve velmi omezené mí?e; t?eba Riesling tam byl preventivn? jen okrajov2, asi aby nekradl pozornost …

Dva mladé ryzlinky z Alsaska a Kamptalu

Z vina?ství Gustave Lorentz (web, viz starší ?lánek) ?asto popíjím jejich bubliny, hlavn? Zero Dosage crémant jsem si dost oblíbil, ale obvykle tu mám i jejich základní tichý Riesling, už jsem tu o n?m také psal a ve více než jednom ro?níku. Te? jsem …


Ko?a?ík?v nový Pinot Noir

V?era jsem m?l to št?stí vést ve vinotéce U lachtana degustaci vín Petra Ko?a?íka (web) z ?ejkovic, pro mne jednoho z nejzajímav?jších moravských producent?, ze skv?lé návšt?vy p?ed n?jakou dobou jsem se tu obsáhle vypsal. Ochutnali jsme n?kolik …

2x základní Pinot z Falce od špi?kových vina??

Další dva n?mecké pinoty do sbírky! Oba z Pfalze, v obou p?ípadech základní kousky vina?e a zna?eno coby „prostá“ jakostka ?i VDP.Gutswein. Ale já up?ímn? nejsem ochoten investovat do žádných dražších (a p?i troše št?stí i opravdu lepších) lahví, …

Friulano, Ribolla a Schioppettino vina?ství Spolert

Dnešní zastávka bude v regionu Friuli-Venezia Giulia, pod apelací Friuli Colli Orientali, u vina?ství Spolert (web) z Prepotto a novinky v nabídce Víno pro Vás. P?ed n?jakou dobou jsem p?echutnal ?tve?ici jejich hlavních/základních vín z ?ady, které …


Don Maximiano v p?vodní a moderní podob?

Už mnohokrát jsem tu psal vínech od Viña Errazuriz (web, dováží Kupmeto), je to m?j oblíbený producent z Chile. Základy v ?ad? Estate stojí o n?co víc než znám?jší supermarketová konkurence, ale kvalita je u nich hodn? vysoko. A produkují n?kolik …

Vlašákový a veltlínový pet nat

Než se dostanu k report?m ze zajímavých degustací, p?edevším o evoluci jednoho šumivého „ne tak úpln? pet natu“ ze Slovenska, tak pro dnešek jiné bubliny. Vdechli jsme Dion Pet Nat 2021, biodynamickou naturální šumivku od Weingut Schmelzer (web) od …

Skv?lý Riesling z Wachau a Pinot Noir z Falce

Prob?hl ob?í ProWein v N?mecku, v Rakousku zásadní festival naturálních vín Karakterre a te? se ve Vídni rozjelo i VieVinum a p?idružené akce. Já jsem teda bohužel doma, sem tam stihnu menší degu ?i jedu v poklidu po jednotlivých lahvích. T?eba ješt? …


Blaufränkisch Kirchholz & Frankovka od 7 ?ádk?

První dnešní zastávka bude v Rakousku, v Burgenlandu, u Blaufränkisch Kirchholz 2017 biodynamického vina?ství Weingut Weninger (web). Tahle frankovka už je zástupcem jednotlivých vinic, zde konkrétn? na spraši a jílu a št?rkopíscích. P?ímo navazuje na …