Ikonické jurské BBF a Riesling bubliny z Franken

Po n?jaké dob? jsem znovu otev?el nejnov?jší inkarnaci jednoho z ikonických vín z Jury, BBF Crémant du Jura Non Dosé od Bénedicte & Stéphane Tissot (Domaine André et Mireille Tissot) z Montigny-les-Arsures. Zkratka znamená Blanc de Blanc élevé en …

Výte?ný Riesling z Ratíškovic od B\V

Na sout?že a body nedám, však víte, ale… ech… V ?ervnu jsem tu psal o jednom ze mnoha sout?žních úsp?ch? B\V vina?ství (web) a následn? rovnou zainvestoval do n?kolika jejich lahví, v?etn? top Frankovky a Rulandského modrého (za osm stovek, takže …

N?mecko, Riesling a pár zajímavých statistik

.transparent {opacity:0;} .transparent:hover {opacity:1;} .answer {border:1px solid black;} Položil jsem v ?lánku k vina?ství Steintal, a také por?znu na sociálních sítích dotaz, zda si ?tená?i dokáží tipnout/ví, ve kterých n?meckých oblastech má …


Bodega Las Calzadas a óda na staré amfory

M?l jsem možnost, díky dovozci BioSue?o, po lahvích ochutnat ?tve?ici víc z Bodega Las Calzadas (web), menšího rodinného ekologického vina?ství z obce Pozoamargo v provincii Cuenca, v Castile-La Mancha. Lokalitou jsme ve vnitrozemí a n?kde na p?li …

Gigondas v bílé, šampa?ský boj o ší?ku ?ádk?, muzeum vína v ?ín? a nejdražší lahve

Nedávno jsem se tu zmi?oval, že údolí Rhôny se snaží výrazn? posílit v bílých vínech, v objemu produkce i jménu, jaká mají. Aktuální novinkou je, že po jedenáctiletém procesu bude jedna z prestižních apelací jižní Rhôny, Gigondas, o bílá rozší?ena od …


Vina?ství Steintal a tak trochu jiné Franky

Franky = Silvaner. A samoz?ejm? taky pár dalších odr?d, ono možná trochu p?ekvapiv? na plochu výsadeb sylvánské nedominuje úpln?, má p?esn? ?tvrtinu výsadeb a druhý v po?adí, Müller-Thurgau, 23.7 %. P?evažují samoz?ejm? odr?dy bílé, v pom?ru 82:18, …

Muscadet Granite a Naše od Nestarce

Na víkendovém Zažít m?sto jinak jsem si na stánku dovozce a vinotéky Fajnšmekr ochutnal pár dost fajn vín, mimo jiné i Muscadet Sèvre et Maine „Granite“ 2020 z Domaine de l'Ecu (web). Tedy nový ro?ník vína, o kterém jsem tu psal opakovan?, poprvé …

Skv?lý Grünspitz s pozvánkou na Družstvo

Na desátého ?íjna organizujeme další Družstvo párty – Bu? laska: Družstvo wine pop-up & Planeta Za for Ukraine. Výt?žek poputuje na Help Kharkiv – humanitární unii zajiš?ující léky, jídlo a další pot?ebnou pomoc obyvatel?m ukrajinského Charkova a …


Jülg a krásný n?mecko-francouzský pinot

Dneska se mrkneme ve zkratce na Weingut Jülg (web), zajímavé ?ty?iadvacetihektarové rodinné vina?ství z obce Schweigen-Rechtenbach v oblasti Pfalz, od roku 2021 nová?ka ve sdružení VDP a podniku, soud? dle hodnocení v n?meckých magazínech, z?eteln? …

Výte?ný Moulin-á-Vent a Vav?inec z Burgenlandu

Mám to rozpracované reporty z hned n?kolika degustací a v?tších ochutnávkových akcí, ale n?jak nestíhám, tak pro dnešek zase „odhrnu“ alespo? dv? jednotlivé lahve. A za?neme v Beaujolais, lahví od Château des Jacques (web) z Romanèche-Thorins, …

Pinot z Krásné hory v tiché i šumivé podob?

Vina?ství Krásná hora si nad?lilo úpln? nové webové stránky a spole?n? s nimi také výrazné nové vin?ty n?kterých lahví. A mají kupu vín, která jsem ješt? nechutnal. Testování jsem za?al dv?ma verzemi odr?dy Pinot Noir, jejich srdcovky a odr?dy …


Fred Franzia, Louis Latour

Na dotaz, jak m?že Bronco Wine Company prodávat víno levn?ji než láhev vody, vina? pov?stn? odv?til: „Vodu p?edražují. Copak to nechápete?“ Ve v?ku 79 let zem?el Fred Franzia, šéf jedné z nejv?tších amerických vina?ských spole?ností, kterou založil na …

Eugenio Bocchino a Raìca

Už je vlastn? pár m?síc?, co jsem m?l možnost p?echutnat si n?kolik vín od Azienda Agricola Eugenio Bocchino (web) z La Morra, tedy jedné ze zásadních obcí produkujících Barolo. N?jak jsem se nedostal k ?lánku, ale te? si všiml (když jedno jejich víno …

Dva povedené ryzlinky z Rheinhessen

V minulosti jsem se tu krátce zmi?oval o jejich Scheurebe a bílé burgund?, ale vlastn? ne o ryzlincích. P?itom jsem vypil docela dost základního (když pominu litrovky) gutswein a asi ješt? víc, hlavn? za poslední rok v ro?níku 2020, vesnického …


Rozlou?ení s lahví Bollingeru

P?emýšlel jsem v?era ve?er co otev?ít, u zpráv. Padla skleni?ka ginu, ale m?l jsem tu jen kanadský (a japonský) a pokra?ovat v n?m mi p?išlo nevhodné. Na její korunovaci se pil trochu ne?ekan? Traminac 1947, ro?ník svatby s Filipem, z Ilo?ki podrumi …

Nové generace, velké frankovky a jiné problémy

V?era jsem vyrazil do observato?e na Žižkovském vysíla?i na degustaci šesti rakouských producent?, zastoupených p?ímo vina?i, kterou po?ádal dovozce Um?ní vína. K tématu, respektive n?kterým z vina?ství, tu budu mít ?asem samostatný ?lánek. Dnes jen …

Dva základní Rieslingy od Weingut Schloss Lieser

Jedním ze zásadních prestižních jmen na st?ední Mosele, a v podob? efektního neorenesan?ního zámku i jednou z nejvýrazn?jších budov oblasti, je ur?it? Weingut Schloss Lieser (web) z Lieseru, ?len VDP, podnik s maximálním hodnocením ve všech d?ležitých …


Ryzlinky! Žernosecký a VOC?ko ze Sonberku

Ryzlinky! Nakoupil jsem te? zase jednu fajn degusta?ní sadu z N?mecka a navíc, narychlo na ne?ekané posezení s p?áteli, ulovil i n?co domácího. Tak vás zas mohu oblažovat poznámkami :-) T?eba k Riesling 2017 VOC ze Sonberku (web), který svého ?asu …

Krupobití, národní sommelier ?R, ISBN pro vína

V Evrop? zu?í sklize? hrozn?, vzhledem k suchu a vln? brutálních veder za?ala v n?kterých regionech (t?eba špan?lská Rueda) historicky v?bec nejd?íve a v mnoha dalších jde pak o jednu z nej?asn?jších v?bec. Což je n?co, co v poslední dekád? slyšíte …

3/4 Cabernet Moravia a fajn Blaufränkisch

Jsou vína, která vzniknou tak trochu omylem. U dnešního kousku je to poznat už z vin?ty, písmenko F na ní o?ividn? p?vodn? být nem?lo! V ro?níku 2020 vina?ství T?i ?tvrt? (web) nevycházel Cabernet Moravia na celý sud a naopak zbylo trochu Frankovky. A …


Valpolicella od Scriani

S odstupem zhruba jednoho roku jsem m?l možnost projet si n?kolik úrovní Valpolicelly (a také Luganu a další bílá, ale o tom t?eba n?kdy p?íšt?) od vina?ství Scriani (web). Vina?ství rodiny Cottini, produkci má nyní pod palcem p?edevším t?etí generace …

Riesling z Pfalze a fajn Charta z Rheingau

Otev?el jsem další ze sbírky / pr??ezu produkcí od Weingut von Winning (web) z Deidesheimu, další Erste Lage a tentokrát to byl Riesling Rupperstberger Reiterpfad 2020. Jde o dalších ze skv?lých poloh v oblasti Pfalz, u Rupperstbergu na úpatí poho?í …

Dv? šumivá vína ze Sussexu

Postupn? jsem se propil degusta?ními sety n?kolika moravských a slovenských vina?ství (Dog in Dock, Mühlberger, Jure?ka, Vilavin, Zlatý roh…) a n?jak se z toho snažím zpracovat výstupy na blog. Snad se mnou budou mít ješt? trp?livost, když se dneska …


Dvakrát Riesling ze st?ední Mosely

Plnil jsem kalendá? aktuálními ochutnávkami (pište pokud n?co po?ádáte ?i o zajímavé degustaci víte!) a narazil také na vina?ství Weingut Bastgen (web) z Monzelu, s v?tšinou vinic okolo obce Kesten, st?ední Mosela. Necelých p?t hektar?, z v?tšiny …

Dvakrát moravský bio Pinot Noir

P?ed dv?ma lety jsem se tu v ?lánku zmi?oval, jak moc mi chutnal (a v té dob? ješt? nenalahvovaný) Pinot Noir 2019 z vina?ství Krásná Hora (web). Zakoupil jsem potom dva, t?i kartony dom? a spoustu lahví už vypil, ale mám dojem, že o vín? vlastn? už …

?ty?ikrát z Krasu od Castello di Rubbia

Ke konci ?ervence dorazila do Prahy, spíš tak trochu na výlet/dovolenou s dcerou, Nataša ?ernic z vina?ství Castello di Rubbia (web) ze San Michele del Carso. Tedy provincie Gorizia, oblast Friuli-Venezia Giulia. Ale když už tu byla, zú?astnila se s …


Mirco Mariotti a píse?né bubliny

?lov?k míní, žíze? jiných m?ní. Na v?erejší Družstvo jsem za sebe za?adil moc fajn šumivé víno a z vina?ství si na degustaci dom? zakoupil další mixovaný karton. Nakonec ale dorazilo tolik lidí, že jsem cht? necht? musel nachladit i své vzorky. Sice …

André Hugel, GC Pinot, nová kampa? domácích vín, Vina? roku a vin?ty s Hitlerem

Dv? zprávy z Alsaska, na úvod jedna smutná. Ve v?ku 92 let, po komplikacích následujících nákazu covidem, zem?el André Hugel, jedenáctá generace slavné vina?ské rodiny z Riquewihru. Studoval v Beaune a Geisenheimu a krom vina?ení se hluboce v?noval …

Mencía, dva ryzlinky a Côtes du Rhône

Stále ješt? mne neopustila snaha neustále objevovat a zkoušet nová vína, ale p?iznávám mnohem více než d?íve kupuji ta, která mne osloví, v kartonových po?tech a užívám si pak v poklidu bez v?tšího zkoumání a datlení poznámek. Tedy krom p?ípad?, že …


Grüner Silvaner od Knewitz?

P?vodn? jsem na dnešek p?ipravoval úpln? jiný p?ísp?vek, ale p?ed uve?ejn?ním jsem vyfotil dnešní ve?erní láhev se západem slunce a ?ekl si… dnes to bude blogísek. Letní ký?ovitá fotka je vše, co dostanete! No dob?e, k tomu vínu n?co málo taky napíšu, …