Don Maximiano v p?vodní a moderní podob?

Už mnohokrát jsem tu psal vínech od Viña Errazuriz (web, dováží Kupmeto), je to m?j oblíbený producent z Chile. Základy v ?ad? Estate stojí o n?co víc než znám?jší supermarketová konkurence, ale kvalita je u nich hodn? vysoko. A produkují n?kolik …

Vlašákový a veltlínový pet nat

Než se dostanu k report?m ze zajímavých degustací, p?edevším o evoluci jednoho šumivého „ne tak úpln? pet natu“ ze Slovenska, tak pro dnešek jiné bubliny. Vdechli jsme Dion Pet Nat 2021, biodynamickou naturální šumivku od Weingut Schmelzer (web) od …

Skv?lý Riesling z Wachau a Pinot Noir z Falce

Prob?hl ob?í ProWein v N?mecku, v Rakousku zásadní festival naturálních vín Karakterre a te? se ve Vídni rozjelo i VieVinum a p?idružené akce. Já jsem teda bohužel doma, sem tam stihnu menší degu ?i jedu v poklidu po jednotlivých lahvích. T?eba ješt? …


Blaufränkisch Kirchholz & Frankovka od 7 ?ádk?

První dnešní zastávka bude v Rakousku, v Burgenlandu, u Blaufränkisch Kirchholz 2017 biodynamického vina?ství Weingut Weninger (web). Tahle frankovka už je zástupcem jednotlivých vinic, zde konkrétn? na spraši a jílu a št?rkopíscích. P?ímo navazuje na …

Legendární Domaine Weinbach

Domaine Weinbach (web). Legenda Alsaska. Vina?ství pojmenováné podle ?í?ky protékající jejich pozemky sídlí na úpatí Grand Cru Schlossberg, na místech osázených révou již v devátém století a v prostorách fungujících jako vina?ství v držení kapucín? …


Tautavel a Bordeaux od Château Carbonneau

P?ed p?ti lety jsem tu psal o lahvi Côtes du Roussillon Villages Tautavel „Hommage aux Vignerons“ 2013, výb?rové edici vína z této zajímavé oblasti od aktuáln? extrémn? úsp?šného vina?ství Gérard Bertrand. A te? vylovil ze sklepa další láhev (?. 7366 …

Jurský crémant a t?í?tvrte?ní Qiller

V minulosti jsem tu psal o Domaine Pierre Richard (web) z Jury, p?esn?ji o jejich ro?níkových bublinách. Zkoušel jsem i jejich základní, které jsou fajn, a také r?žovku, ale u ro?níkovky byl prost? nejlepší pom?r ceny a kvality. S mladou krví, po …

Pry? s názvem Prosecco, Champagne Charlie plachetnicí, 7 tisích hektar? na prodej

Prosecco to nemá lehké. Teda vlastn?… Prosecco to má až p?íliš lehké! Vlastn?… je to složit?jší. Na jednu stranu se prodá sebeoby?ejn?jší takto ozna?ené víno, i kdyby „jen“ coby sou?ást ultrapopulárního Aperol Spritz. Prosecca se vyrábí stále víc, …


Tiché Xarel·lo a efektní Blaufränkisch

O Oliver Viticultors (web) jsem se zde již krátce zmi?oval d?íve v souvislosti s jejich výbornou cavou. Te? jsem si po?ídil jejich tichou novinku. N?jakou dobu d?lali jen ?ty?i základní tichá a k tomu jednu seriózn?jší vyšší Malvasia de Sitges, te? …

Cava, sv?ží Riesling a naturální rosé

Po v?erejším obsáhlejším monotematickém ?lánku dnes zas taková všehochu?. Ventura Soler Cava Reserva Brut Nature (web), zdegustováno ve wine baru/obchod? Wine Office, který se na špan?lské bubliny (ale i n?jaká ta tichá vína) specializuje. Vina?ství …

O n?meckém sektu nad parádním od Raumland

Nejúsp?šn?jší n?mecké p?eklady díla Williama Shakespeara uvád?jí b?žný výraz pro sherry, sack (vysv?tlení zde), jako sect. Jeden listopadový ve?er roku 1825 prý významný herec Ludwig Devrient dorazil do svého oblíbeného berlínského podniku, krátce …


Pet-nat od N?me?ka a další od Zlatého rohu

P?ed pár týdny jsem si dost užil ochutnávku mladých vín ro?níku 2021 z Vina?ství N?me?ek (web) z B?ezna u Chomutova. Ro?ník p?inesl báje?né vyšší kyseliny (z mého pohledu zase ?eská vína jak mají být!) a v kombinaci ob?as s n?jakým tím cukrem to …

Degustace a ochutnávkové sety sherry

Docela pravideln? dostávám dotaz na téma, zda nemám k dispozici n?jaké sherry na ochutnání ?i jestli zase neuspo?ádám ochutnávku. Pravda, jde stále o tu stejnou malou skupinku vinných nadšenc?, takže zájem o tahle skv?lá vína nejspíš trochu p?ece?uji, …

Parádní Müller-Thurgau a slušný Juhfark

Loni jsem se tu dost rozepsal o odr?d? Sylvánské zelené nad dv?ma skv?lými kousky od Weingut Horst Sauer (web) z Eschendorfu v n?mecké oblasti Franky. Letos jsem si od vina?ství skrze pana Skleni?ku po?ídil malý degusta?ní set vín z ro?níku 2021, …


Spot?eba vína , vinné expozice, herbicidy, regály

Poprvé za ?ty?i roky se op?t zvedla spot?eba vína a celosv?tov? dosáhla 236 milion? hektolitr? (ekvivalent 31.47 miliard klasických sedmi?ek), rok 2021 také p?inesl historicky nejvyšší množství exportovaného vína – 111.6 milion? hektolitr?. Ale v …

Querbach a Riesling se svérázným p?ístupem

Desetihektarové vina?ství Querbach (web) z Oestrich-Winkel v Rheingau se pyšní rodinnou historií od roku 1650, ale rozhodn? nepat?í mezi ty úpln? „klasické“. Po zhruba dvanáctihodinové maceraci nechávají mošt kvasit spontánn?, ale hrozny p?edtím …

Ryzlink! Chutné kousky z Pfalze a Weinviertelu

Když jsem v pátek u bublin od Weingut Von Winning (web) psal, že preferuji jejich tichá vína, rovnou jsem se rozhodl toto tvrzení ov??it. A volba padla na Deidesheimer Mäushöhle Riesling 2020 (VDP.Erste Lage), suchý Riesling z výte?né polohy, výrazn? …


Osv?žující Prosecco a Riesling sekt z Pfalze

Jednu dobu jsem opakovan? m?l doma Rive di Rua di Feletto, cru Prosecco od producenta Bepin de Eto (web), krásn? suchou zábavnou záležitost, a dost si ho užíval. Tohle populární vina?ství, s produkcí okolo 1.5 milionu lahví ne zrovna malé, se od té …

Sedm šampa?ských odr?d v jedné lahvi

V pond?lí jsem tu psal o skv?lém Aligoté a zmi?oval se, že v p?ípad? Burgundska jde o jakousi „poznámku pod ?arou“ a v?tšinou se mluví o tamním Chardonnay (a Pinotu v ?ervené, samoz?ejm?). V Champagne je to zase Chardonnay, Pinot Noir a Meunier. Na …

Nejen Pinot Noir od bádenského Dr. Hegera

Dnešní zastávka bude v n?mecké oblasti Bádensko, v Ihringenu, nedaleko hranice s Francií. Do alsaského Colmaru to nemají o moc dál než do Freiburgu, jen musí p?ekro?it Rýn :-) ?e? bude konkrétn? o Weingut Dr. Heger (web), 44 ha vina?ství …


Slané Albariño a Riesling Unplugged

O vina?ství Forjas del Salnés už jsem se tu zmi?oval n?kolikrát, nejvíce v ?lánku Atlantické ?ervené z extrémn? staré révy, a pokaždé byl s jejich víny velmi spokojen. Viz i zápisky Parádní Albariño v oceánu vyz 8000 rávané, A Escusa 2013 a ?ervené z …

Krásné Aligoté z vina?ství François Carillon

Aligoté, ta druhá odr?da, dlouhodob? vnímána spíše jako „poznámka pod ?arou“ bílého Burgundska a dominantního Chardonnay, které tamním velkým vín?m kraluje. Popisována jako jeho ten?í, kyselý kolega vhodný p?edevším coby základ pro tradi?ní koktejl …

Chidaine a nádherné „legáln? ne Vouvray“

Ud?lal jsem si nedávno v restauraci radost lahví François Chidaine (web) Baudoin 2019, klasickým Pineau de Loire aka Chenin Blanc z Vouvray. Víno se d?íve jmenovalo Clos Baudoin Vouvray, neslo jméno prestižní apelace a termín Clos, protože pochází z …


La Torre del Nano a La cantina in paglia

Dnes se zastavíme u dvou vina?ství z italského regionu Marche, v obou p?ípadech novinek v sortimentu Víno pro Vás. U La Torre del Nano (web) sídlícího v Offid? jsem m?l s odstupem zhruba jednoho roku možnost projet si celou jejich produkci t?í …

Nabušený Moulin-à-Vent a efektní ?ervená Istrie

Dnes za?neme v Beaujolais, u Domaine Paul Janin & fils (web), vina?ství s více než stoletou historií v jehož ?ele od roku 2008 stojí ?tvrtá generace p?stitel? a vina??, Eric Janin, a generace pátá v podob? jeho dcery Perrine dokon?uje studium …

Muchada-Léclapart a odlišný pohled na Jerez

Co se stane, když své síly spojí enfant terrible naturálních p?stitelských šampa?ských David Léclapart a Alejandro „Ale“ Muchada, bývalý architekt a dnes vinohradník a vina? z Cádizu? Inu na trhu se objeví naturální nefortifikovaná terroirová vína pod …


Je to venku!

Držím v ruce autorské výtisky a cítím závra?.  Nikoli nad knihou, ale nad tím, že p?icházím sama k sob?. Probouzím se z hlubokého spánku, který netrval jednu zimu, ale n?kolik let. Lezu ven z nory. Mám pocit, že nikdy p?edtím jsem se neocitla v …

Nádivka s ?esnekem podivným

?esnek podivný není v?bec podivný. Budí ovšem údiv skv?lými chu?ovými a výživovými vlastnostmi. Roste všude, dokonce i v m?stských parcích. Letos poprvé jsem objevila nalezišt? na jižní stráni Letenských sad?. ?esnek roste ve velkých trsech, vyhledává …

V hlavní roli ribollita

Není možné pobývat v Itálii a nezamilovat se do jídla. Jídlo vás za?ne vábit hned na první benzínové pump? za Brennerským pr?smykem. K?upavá rosetta s tenou?kým plátkem mortadelly, poskládaným ve vlnobití a v?bec nic víc a taky pro? chtít víc, když …


Ukrajinský borš?

Odmala jsem se ráda u?ila. Nikoliv ve škole, kde jsou znalosti p?edávány jak na kolovrátku, ale nejrad?ji p?ímo od u?itelky ?i u?itele, které jsem potkala jako by náhodou v r?zných životních obdobích. Dnes vím, že to žádná náhoda nebyla.    Mám …